Investera

Save Earth Fund är en miljöfond som förvaltas av CB Fonder och investerar enbart i företag som tar världen in i en hållbar framtid!

Välj mäklare

Värdeutveckling i SEK - kurser per 2019-10-15

1 mån

+0,5%

3 mån

+3,1%

5 år

+81,7%

Denna information är publicerad av CB Asset Management AB. Den är enbart avsett att ge viss information om CB Save Earth Fund (SEF). CB Asset Management AB har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa riktigheten och exaktheten i den information som publiceras på denna sida, vid tidpunkten för offentliggörandet. Andelskurser kan öka eller minska i värde och investeringar är alltid förenat med en risk för förlust. Historisk avkastning är aldrig en garanti för framtida avkastning. Informationen på denna sida är vad vi med vår kunskap tror är korrekt baserat på den information som gjorts tillgänglig för oss. Ingen utfästelse eller garanti av något slag, uttryckligen eller underförstått, görs om dess fullständighet, riktighet, tillförlitlighet eller lämplighet. Ingenting på denna sida skall anses utgöra en ekonomisk, juridisk, skatte- eller annan rådgivning av något slag och ingen information på denna sida ska utgöra eller anses utgöra en uppmaning eller ett erbjudande att köpa eller investera i de finansiella produkter, företag eller tjänster som har nämnts. Erbjudandet av andelar i SEF är begränsat i många länder och SEF får inte saluföras eller erbjudas till personer bosatta i sådana jurisdiktioner, såvida inte sådan marknadsföring eller erbjudande görs i enlighet med tillämpliga undantag för den riktade nyemissionen av kollektiva investeringar och andra tillämpliga behörighetsregler och föreskrifter. Det åligger varje mottagare att informera sig och följa gällande regler och begränsningar i deras jurisdiktion. Potentiella investerare i SEF bör informera sig om gällande lagar och förordningar i de länder där de är medborgare, bosatta eller har sin hemvist och som kan vara relevanta för teckning, köp, innehav, konvertering och inlösen av andelar i SEF. För mer information, se https://fundinfo.fundrock.com/CBFund/, där de senast tillgängliga års- och halvårsrapporterna och Basfakta för investerare (KIID) tillhandahålls.